Reglementen

Op deze pagina vindt u het algemeen reglement van Model Flight Limburg. De laatste aanpassing dateert van 02 december 2014.

Algemeen Reglement

Lidmaatschap

 • De vereniging bestaat uit vaste leden en toegetreden leden.
 • De vaste leden vormen drie personen als raad van bestuur, zijnde: “Voorzitter”, “Penningmeester” en “Secretaris”. De anderen hebben geen afdwingbare functie.
 • De leden van het dagelijks bestuur gevormd door dire personen, zijnde: “Pleinverantwoordelijke”, “Sporttechnische coördinator”, “Publisher”. De andere hebben geen afdwingbare functie.
 • Stemrecht:
  • Enkel de vaste leden hebben stemrecht.
  • De toegetreden leden hebben geen stemrecht en maken enkel gebruik van de diensten van de VZW.

Toelating en uittreden van de leden

 • Het lidgeld voor het toegetreden lid dient betaald te worden voor het begin van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari. Een lid dat de bijdrage niet betaalt voor 31 januari wordt geacht ontslagnemend te zijn.
 • Ieder lid kan op elk moment zijn ontslag nemen en dit door een gewone brief, gericht aan het bestuur van Model Flight Limburg. Een uitzondering hierop zijn de leden van de raad van beheer. Zij zullen enkel kunnen uittreden na een termijn van 14 dagen, zodat de nodige administratieve stukken kunnen opgesteld worden en na het schorsen van de aan hen toegekende bevoegdheden.
 • Opneming als vast lid:
  • Ieder toegetreden lid kan na een schriftelijke aanvraag gericht aan het bestuur vragen om opgenomen te worden als vast lid.
  • Ieder toegetreden lid kan maximaal één aanvraag per jaar doen.
  • De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming en hoeven een weigering niet te motiveren. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

Algemene vergadering

 • Voor de navolgende zaken wordt een beraadslaging van de vergadering vereist:
  • Het wijzigen van de statuten
  • Het benoemen en afzetten van de bestuurders
  • De kwijting aan de bestuurders
  • De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen
  • Het uitsluiten van leden
  • Het ontbinden van de vereniging
  • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
  • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
 • De uitnodigingen voor de algemene vergadering gebeuren per eenvoudige, aan de post toevertrouwde omzendbrief, per e-mail of door een aankondiging in het clublokaal.
 • In de algemene vergadering mogen er beslissingen genomen worden in verband met punten, welke niet op de agenda voorkomen, mits eenparig instemmen van de aanwezige bestuurders. Hierop vormt echter een uitzondering: de beslissingen die betrekking hebben op uitsluiten van een lid, de ontbinding, de rekeningen of de statuutwijzigingen.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is te lezen in de volgende PDF.

Het bestuur

Raad van bestuur

 • Het maximum aantal bestuurders is 3 (drie).
 • De raad van bestuur wordt benoemd via de algemene vergadering via een meerderheid der stemmen. Daaruit wordt een dagelijks bestuur gekozen.
 • Het minimum aantal leden van de raad van bestuur is 2 (twee). Zij hebben de volmacht alleen op te treden of als college.
 • De handelingen van de raad van bestuur zijn de handelingen die de noden van het dagelijkse leven van de vereniging als wegen de nood aan een snelle oplossing geen optreden van de algemene vergadering verantwoorden. Tevens bezitten zij de meest uitgebreide volmachten voor alle financiële verrichtingen met een maximum van € 1.500 (duizend vijfhonderd euro). De duur van het mandaat van de raad van bestuur is onbepaald en kan enkel gewijzigd worden door een algemene vergadering, met éénparigheid van stemmen.
 • De raad van bestuur zal éénmaal per jaar via de algemene vergadering de rekening over het verlopen dienstjaar en de begroting ter goedkeuring voorleggen.
 • De raad van bestuur stelt een inwendig reglement op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement kan door de raad van bestuur steeds gewijzigd worden. Het reglement en alle wijzigingen daaraan wordt de leden ter kennis gebracht door een melding op de website en in het clublokaal.

Leden van de raad van bestuur (na bestuursvergadering op 2 Februari 2020)

 • Voorzitter: Knops Cyril
 • Secretaris: Vandendries Johan
 • Penningmeester: Maesen Chretien

Leden van het dagelijks bestuur

 • Pleinverantwoordelijke: Mentink Math
 • Sporttechnische coördinator: Vanduysen Johnny