Clubreglement

De piloten

 1. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de vigerende wetgeving.
 2. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de door de V.M.L. gepubliceerde richtlijnen m.b.t. de brevetten.
 3. De VML verzekering wordt verplichtend aangegaan bij de betaling van het lidgeld. Een extra familiale verzekering wordt ten zeerste aangeraden.
 4. De piloten zullen hun toestellen zodanig doen evolueren zodat ze geen schade kunnen toebrengen aan toeschouwers en andere luchtvaartuigen.
 5. De piloten zullen tevens de nodige afstand van grote luchtvaartuigen behouden. Indien er gevaar ontstaat zullen zij onmiddellijk landen.
 6. De modelvliegtuigen mogen niet hoger evolueren dan 120 meter of 400m afstand van het midden van het vliegplein (= ons clubhuis).
 7. Er mag niet worden gevlogen wanneer de horizontale zichtbaarheid minder is dan 100 m. Een uitzondering hierop geldt voor toestellen met een gewicht van minder dan 1kg en multirotors.
 8. Hooveren van heli’s dient te gebeuren op de daarvoor voorziene hooverpiste.
 9. Leden van andere clubs mogen enkel op het terrein vliegen na akkoord van een der bestuursleden. Gastvliegers dienen een aanvraag te doen aan het bestuur via mail of telefoon. Het bestuur bevestigt de goedkeuring via mail of brief, zonder deze goedkeuring mag er niet gevlogen worden.
 10. De piloot welke de vliegfrequentie van vliegende modellen stoort kan verantwoordelijk worden gesteld voor de eventueel ontstane schade.
 11. Onervaren of leerling piloten dienen steeds de hulp in te roepen van ervaren piloten en mogen enkel op de daarvoorziene zone vliegen.
 12. De piloten dienen tijdens het vliegen plaats te nemen in de voorziene pilotenzone. Een uitzondering hierop is het FPV vliegen en het vliegen met multirotors en modellen met een gewicht minder dan 1kg. Deze mogen zich op elke plaats vestigen, mits inachtname dat er geen piloten aan het vliegen zijn in de voorziene pilotenzone. Indien dit wel het geval is, moeten ook deze piloten zich op de voorziene pilotenzone begeven of zich onthouden van vliegen.
 13. Het is ten strengste verboden zijn zender aan te zetten, behalve op de 2.4GHz band, zonder vooraf zijn frequentiespeld van het frequentiebord te hebben genomen.
 14. FPV is toegelaten mits de uitzondering op de circulaire GDF-01 (http://www.clubsaam.be/fpv-racing/wp-content/uploads/2016/02/CIRGDF-01_amm160201_NL.pdf) in ere wordt gehouden en onder de volgende regels:
  1. Een 2e persoon moet steeds het model in het zichtveld houden.
  2. Deze persoon moet ofwel de bestuurder kunnen waarschuwen ofwel de besturing kunnen overnemen door gebruik van leeraar-leeringkabel.
  3. Indien de leden zich niet aan deze regels houden, zullen zij niet verzekerd zijn en persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan derden.

 

Het terrein

Terrein-Hees-Voorschriften

 1. Het terrein is enkel toegankelijk voor de aangesloten leden.
 2. Vliegactiviteiten zijn toegestaan elke dag vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Per uitzondering kan nachtvliegen toegestaan worden door het bestuur of bij een evenement.
 3. Bij de modelvliegtuigactiviteiten is het de taak van elk lid om toe te zien op de veiligheid van de toeschouwers, welke behoudens toelating achter de afsluiting dienen te blijven.
 4. De activiteiten zijn enkel toegestaan in de vliegzone bepaald door het Directoraat-generaal Luchtvaart.
 5. Vliegen boven toeschouwers, woonhuizen, pilootzone en parking is verboden.
 6. Enkel piloten mogen zich op de piste begeven en enkel dan wanneer zij hun toestel willen recupereren. Zij dienen de andere piloten te waarschuwen dat zij zich op de piste begeven. Mensen op de piste mogen nooit overvlogen worden.
 7. Wanneer een toestel buiten de piste landt dient de piloot de andere aanwezige piloten te waarschuwen dat hij het toestel gaat zoeken. De andere piloten mogen in geen geval de mensen op of naast het terrein overvliegen.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid van de club het terrein zuiver te houden.  In het bijzonder zullen alle wrakstukken na een crash verwijderd en mee naar huis genomen worden.
 9. Auto’s en andere vervoermiddelen moeten zich op de hiervoor aangeduide plaatsen bevinden en worden niet op het vliegterrein zelf toegelaten.
 10. Clubleden, en ook hun familie en kennissen, die naar het terrein komen met kinderen of huisdieren, moeten erover waken dat deze niet op de landingsbaan lopen en dat ze niet spelen of rondlopen in de onmiddellijke nabijheid van de modellen.  Huisdieren moeten aan de leiband gehouden worden.

 

De modellen

 1. Op het clubterrein mag uitsluitend worden gevlogen met vliegwaardige modellen van categorie 1 en categorie 2.
 2. Een goedgekeurde geluidsdemper is verplicht. Geluidsmetingen mogen door het bestuur worden uitgevoerd. Piloten met motoren welke de 75 db(A) gemeten op 7 meter afstand overschrijden, zullen door het bestuur worden gesanctioneerd met vliegverbod.
 3. De gebruikte radiobesturing dient conform te zijn volgens de Belgische wetgeving.
 4. Al de modelluchtvaartuigen moeten individueel worden geïdentificeerd:
  1. hetzij door een onuitwisbare identificatie met daarop aangebracht de naam, de voornaam en het volledige adres van de eigenaar(s);
  2. hetzij door een immatriculatienummer afgeleverd door een van de verenigingen die erkend zijn door het Directoraatgeneraal Luchtvaart. De lijst met de immatriculatienummers is beschikbaar op de secretariaten van deze erkende verenigingen.
 5. Toestellen van +12kg , +52cc of +100N zullen een (door VML officieel) formulier moeten invullen wat bij de raad van bestuur verkregen kan worden . Een kopij van dit document wordt dan door ons doorgestuurd naar het secretariaat van VML waar het voorzien wordt van een volgnummer. Dit volgnummer zal achteraf door de secretaris aan de aanvrager worden medegedeeld en dient dan door de aanvrager op het originele document ingevuld te worden. Het invliegen van een nieuw toestel gebeurt op verantwoordelijkheid van de eigenaar. Een eventuele crash kan niet ten laste worden gelegd van diegene die het toestel voor een ander invliegt. De aanvrager MOET wel in het bezit zijn van B-brevet.
 6. Een modelluchtvaartuig met een maximum opstijgmassa van meer dan 12 kg, en/of uitgerust met één of meer zuigermotoren waarvan de cilinderinhoud van al de motoren samen meer dan 52 cc bedraagt, één of meer turbinemotoren waarvan de stuwkracht van al de motoren samen meer dan 100 Newton bedraagt, moet verplicht uitgerust worden met een systeem dat het modelluchtvaartuig veilig aan de grond brengt in geval van stilvallen van de motor, verlies van controle in vlucht als gevolg van een elektrische, elektronische of mechanische storing, defect van het besturingssysteem van het vliegtuig, defect van de zend-en/of ontvangstinstallatie en storing van de radiosignalen door andere radiosignalen.

 

Het clubhuis

 1. Wie als laatste het clubhuis verlaat dient ervoor te zorgen dat het clubhuis  afgesloten  wordt (ramen dicht, licht uit , kachel uit). Je kan een sleutel van het clubhuis bekomen bij het bestuur, dit kan echter pas na minimum 1 jaar lidmaatschap en er dient een waarborg van 10€ betaald te worden. In geval van verlies van de sleutel dient dit zo snel mogelijk aan het bestuur gemeld te worden, indien u een nieuwe sleutel wenst dient de waarborg van 10€ opnieuw betaald te worden. Het bestuur beslist of het nodig is extra sleutels aan leden toe te kennen. Elkeen is steeds verantwoordelijk voor zijn/haar sleutel; de sleutel mag niet aan derden overgedragen worden.
 2. In het clubhuis is een EHBO koffer voorhanden. Gelieve het bestuur in te lichten als je hiervan gebruik gemaakt hebt zodat de inhoud steeds kan aangevuld worden.

 

Het bestuur

 1. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade welke in clubverband of tijdens manifestaties zouden gebeuren. Bij botsingen in de lucht of op de grond draagt niemand de verantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat ieder zijn kosten draagt.
 2. Het bestuur is gemachtigd het clubreglement aan te passen volgens de noodwendigheden.
 3. De bestuurders blijven verantwoordelijk voor hun taak tot is voorzien in hun eventuele vervanging.